Algemene voorwaarden

Op ieder gebruik van de website(s) van WaarGaanWeTrouwen.nl
en op alle diensten van WaarGaanWeTrouwen.nl
zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. 

Vind de perfecte locatie
voor de mooiste dag van jullie leven

Algemene voorwaarden WaarGaanWeTrouwen.nl

Indien zowel klanten als accommodatiehouders als (rechts)personen en derden, die direct of indirect betrokken zijn bij de websites en dienstverlening van WaarGaanWeTrouwen.nl, niet instemmen met de algemene voorwaarden dienen zij geen gebruik te maken van zowel de website als de diensten van WaarGaanWeTrouwen.nl. WaarGaanWeTrouwen.nl heeft als doel vraag en aanbod op het gebied van bijzondere trouwlocaties bij elkaar te brengen.


1. Definities

1.1
WaarGaanWeTrouwen.nl: een handelsnaam van BuitenBusiness Holding BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66359074, gevestigd aan de Beatrixlaan 23 te Hengelo.
1.2
Dienstverlener: hieronder wordt verstaan het bedrijf dat de accommodatie beschikbaar stelt, cq. de accommodatiehouder.
1.3
Klant: de rechtspersoon, onderneming en/of het geheel aan individuen dat namens de overeenkomst het recht heeft in de accommodatie te verblijven.
1.4
Accommodatie: het totaal aan of een gedeelte van gebouwen en/of onderkomens met alle toebehoren, inventaris en meegehuurde zaken.


2. Website

2.1
WaarGaanWeTrouwen.nl doet haar uiterste best de website(s) zo volledig en correct mogelijk op te stellen, op basis van beschikbaar gestelde gegevens door dienstverleners. WaarGaanWeTrouwen.nl is niet aansprakelijk voor eventuele onvolledige of foutieve gegevens.
2.2
Aan de genoemde informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen. De informatie op de website(s) en het aanbod van arrangementen zal regelmatig gewijzigd en aangepast worden.
2.3
WaarGaanWeTrouwen.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor voorlichtingsmateriaal dat onder de verantwoordelijkheid van derden is uitgegeven. Het overnemen van teksten, foto's, gegevens of logo's van deze website is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WaarGaanWeTrouwen.nl.
2.4
Het is niet toegestaan de via de website verkregen informatie over diensten of arrangementen te gebruiken en/of te kopiëren, te wijzigen, verspreiden of openbaren voor andere doeleinden dan het door WaarGaanWeTrouwen.nl beoogde doel.
2.5
Op deze website kunnen hyperlinks vermeld staan. WaarGaanWeTrouwen.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van deze links en is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die samenhangt met het gebruik van deze links en de daarbij behorende websites.
2.6
Reacties van klanten op deze website dienen gepast te zijn en verband te houden met het verblijf van gasten op de trouwlocaties en/of het gebruik van arrangementen en/of activiteiten. WaarGaanWeTrouwen.nl is gerechtigd reacties zonder opgaaf van redenen en zonder kennisgeving te verwijderen.


3. Verleende diensten

3.1
De diensten van WaarGaanWeTrouwen.nl bestaande uit het uitgebreid (online) adverteren van aangesloten trouwlocaties, worden gratis verleend aan klanten via website, e-mail, chat of telefonisch contact.
3.2
Teneinde een correcte boeking te maken bij de aangesloten trouwlocaties dienen gebruikers van de website te allen tijde juiste en volledige gegevens en informatie te verstrekken aan WaarGaanWeTrouwen.nl.
3.3
Wanneer klanten een reservering maken bij één van de trouwlocaties via deze website, wordt een overeenkomst afgesloten met de gekozen locatie of dienstverlener. WaarGaanWeTrouwen.nl is geen partij bij deze overeenkomst. De reservering wordt bevestigd door de dienstverlener met de daarbij geldende reserveringsvoorwaarden van de dienstverlener. Wanneer reserveringen, in opdracht van de dienstverlener of klant, door WaarGaanWeTrouwen.nl bevestigd worden, zijn altijd de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing, tenzij anders vermeld. Deze voorwaarden worden op verzoek toegestuurd.
3.4
Bij wijziging of annulering van de reservering gelden de reserveringsvoorwaarden zoals die door de betreffende dienstverlener gemeld zijn. WaarGaanWeTrouwen.nl kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Bij wijziging of annulering van reserveringen welke door WaarGaanWeTrouwen.nl bevestigd zijn, worden de richtlijnen volgens de Uniforme Voorwaarden Horeca gehanteerd.
3.5
WaarGaanWeTrouwen.nl kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor een onjuiste uitvoering van via WaarGaanWeTrouwen.nl gereserveerde diensten of locaties. Op alle geleverde diensten en gehuurde locaties zijn de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener van toepassing.
3.6
WaarGaanWeTrouwen.nl kan door klanten niet aansprakelijk gesteld worden voor tekortkomingen in gehuurde locaties noch voor schade die een gevolg is van het verblijf in de gehuurde locatie, deelname aan arrangementen en/of activiteiten of ander gebruik van door de dienstverlener beschikbaar gestelde faciliteiten.
3.7
Daarnaast kan WaarGaanWeTrouwen.nl niet aansprakelijk gesteld worden indien de huur van de locatie en/of deelname aan een arrangement en/of activiteit en/of gebruik van andere door dienstverlener beschikbaar gestelde faciliteiten, door een niet aan WaarGaanWeTrouwen.nl toe te rekening oorzaak, niet, niet volledig of niet naar tevredenheid kan plaatsvinden.


4. Overeenkomst tussen WaarGaanWeTrouwen.nl en dienstverlener

4.1
WaarGaanWeTrouwen.nl (WGWT) en de dienstverlener komen overeen dat WaarGaanWeTrouwen.nl als online portaal bemiddelt bij de totstandkoming van reserveringen tussen de klant en de dienstverlener. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals door dienstverlener gekozen in het elektronisch aanmeldproces.
4.2
Alle tarieven welke door dienstverlener worden aangeleverd, zijn lager of gelijk aan de elders gepubliceerde tarieven van de betreffende locatie. De tarieven, welke vermeld worden op de site, zijn per persoon, tenzij anders vermeld.
4.3
De dienstverlener geeft WaarGaanWeTrouwen.nl inzage in de beschikbare boekingsdagen middels het door WaarGaanWeTrouwen.nl aangeleverde kalendersysteem. Het kalendersysteem kan gekoppeld worden met andere kalendersystemen via een ICal-koppeling. Eventuele gevolgen van het niet actueel houden van het kalendersysteem door de dienstverlener komen voor rekening en risico van dienstverlener.
4.4
WaarGaanWeTrouwen.nl wordt hierbij door de dienstverlener gemachtigd om namens de dienstverlener klanten te werven voor de dienstverlener. WaarGaanWeTrouwen.nl wordt uitdrukkelijk geen partij bij enige overeenkomst die door haar bemiddeling tussen de klant en de dienstverlener tot stand komt.
4.5
Dienstverlener kan kosteloos, d.m.v. een door WaarGaanWeTrouwen.nl verstrekte inlogcode, gebruik maken van een op maat gemaakt, eigen offerte-en boekingsmodule. Deze module mag kosteloos gebruikt worden op de website van de dienstverlener gedurende de looptijd van deze overeenkomst.
4.6
Dienstverlener kan kosteloos, d.m.v. een door WaarGaanWeTrouwen.nl verstrekte code, gebruik maken van een op maat gemaakt, review-systeem/online gastenboek. Dit online gastenboek mag kosteloos gebruikt worden op de website van de dienstverlener gedurende de looptijd van deze overeenkomst.


5. Publicatie en Promotie van dienstverleners

5.1
WaarGaanWeTrouwen.nl publiceert het aanbod van de dienstverlener via haar websites op internet, op haar social media kanalen en middels door haarzelf gekozen promotionele activiteiten en materialen. De dienstverlener zal aan WaarGaanWeTrouwen.nl kosteloos voldoende tekst- en beeldmateriaal ter beschikking stellen om een correcte publicatie mogelijk te maken.
5.2
Na het sluiten van de overeenkomst is WaarGaanWeTrouwen.nl gerechtigd het geleverde beeld- en tekstmateriaal te gebruiken voor promotionele doeleinden. De dienstverlener verstrekt WaarGaanWeTrouwen.nl het recht op gebruik en redigeren van door de dienstverlener aangeleverd beeld- en tekstmateriaal.
5.3
De dienstverlener is zelf volledig aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de door hem verstrekte gegevens. WaarGaanWeTrouwenis niet aansprakelijkheid voor vorderingen voortvloeiend uit het door de dienstverlener verstrekte informatiemateriaal. De dienstverlener verbindt zich om WaarGaanWeTrouwen.nl te vrijwaren van aanspraken van derden in verband met het door WaarGaanWeTrouwen.nl gepubliceerde, van de dienstverlener gekregen, beeld- en tekstmateriaal.
5.4
WaarGaanWeTrouwen.nl publiceert en offreert de tarieven die de dienstverlener daarvoor opgeeft, welke altijd gelijk of lager dienen te zijn aan de tarieven welke de dienstverlener elders hanteert.


6. Tarieven en betaling

6.1
De diensten van WaarGaanWeTrouwen.nl, bestaande uit het uitgebreid adverteren van bij WaarGaanWeTrouwen.nl aangesloten trouwlocaties, worden gratis verleend aan klanten.
6.2
Dienstverlener betaalt WaarGaanWeTrouwen.nl een vergoeding voor het promoten van haar locatie. De hoogte van de vergoeding welke dienstverlener aan WaarGaanWeTrouwen.nl verschuldigd is, is afhankelijk van het door dienstverlener gekozen abonnement.
6.3
Abonnementen worden per jaar vooruit gefactureerd, tenzij dienstverlener kiest voor betaling per maand door middel van automatische incasso. Een automatische incasso wordt zeven dagen van te voren aangekondigd door een factuur, waarin de incasso wordt gemeld. Dienstverlener heeft de mogelijkheid om het geïncasseerde bedrag binnen 56 dagen te storneren.
6.4
WaarGaanWeTrouwen.nl houdt zich het recht voor om kostenstijgingen wegens bijzondere omstandigheden aan dienstverlener door te berekenen. Kostenstijgingen worden door WaarGaanWeTrouwen.nl tijdig kenbaar gemaakt, waarbij dienstverlener de mogelijkheid geboden wordt deze overeenkomst stop te zetten.
6.5
Abonnementen worden afgesloten voor onbepaalde tijd met een minimum van één jaar en kunnen na het eerste jaar op ieder moment door beide partijen schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 7 dagen voor het aflopen van het betreffende abonnement. De opzegging door dienstverlener is pas definitief als deze door WaarGaanWeTrouwen.nl per e-mail is bevestigd. Zonder tijdige opzegging worden abonnementen automatisch verlengd.
6.6
De dienstverlener dient de overeengekomen vergoedingen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan WaarGaanWeTrouwente hebben voldaan. Bij het niet tijdig voldoen van facturen door dienstverlener worden door WaarGaanWeTrouwen.nl administratiekosten in rekening gebracht, te weten € 25,-- per factuur/herinnering. Indien dienstverlener in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de dienstverlener van rechtswege in verzuim. De dienstverlener is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de dienstverlener in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Indien de dienstverlener in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de dienstverlener.
6.7
Alle tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.


7. Aansprakelijkheid

7.1
WaarGaanWeTrouwen.nl is niet aansprakelijk jegens klanten voor tekortkomingen in verhuurde accommodaties of geleverde diensten door dienstverleners, noch voor schade die een gevolg is van het verblijf in de gehuurde accommodatie of gebruikmaking van diensten van dienstverlener. Indien WaarGaanWeTrouwen.nl door klanten wordt aangesproken in verband met schade, door klanten geleden tijdens of in verband met het verblijf in de gehuurde accommodatie, deelname aan arrangementen, activiteiten en/of gebruikmaking van andere diensten van de dienstverlener, verbindt de dienstverlener zich jegens WaarGaanWeTrouwen.nl om WaarGaanWeTrouwen.nl jegens deze klant voor elke aansprakelijkheid te vrijwaren en verbindt de dienstverlener zich tot betaling en/of verrichten en /of nalaten van al hetgeen waartoe WaarGaanWeTrouwenaansprakelijk wordt gesteld, c.q. bij vonnis veroordeeld wordt.
7.2
WaarGaanWeTrouwen.nl is niet aansprakelijk voor enige schade welke door klanten tijdens de huur van de accommodatie, deelname aan arrangementen, activiteiten en/of andere aangesloten dienstverleners wordt toegebracht.
7.3
Voorwaarden welke aan de diensten van de dienstverlener zijn verbonden, binden slechts de klant, zodat WaarGaanWeTrouwen.nl op geen enkele wijze hiervoor verantwoordelijk en/of aansprakelijk gesteld kan worden.
7.4
Wanneer mocht blijken dat WaarGaanWeTrouwen.nl aantoonbaar niet juist heeft gehandeld en de klant hierdoor schade heeft geleden, kan WaarGaanWeTrouwen.nl slechts aansprakelijk gesteld worden voor de directe schade en nooit voor meer dan 10% van het bedrag van de door de dienstverlener gefactureerde diensten. WaarGaanWeTrouwen.nl kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade.
7.5
Uitgesloten wordt de aansprakelijkheid van WaarGaanWeTrouwen.nl voor schade die de klant lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf.


8. Privacy

8.1
Ten behoeve van een nog betere dienstverlening aan haar klanten, verzamelt WaarGaanWeTrouwen persoonsgegevens die herleidbaar zijn tot de klant. Deze persoonsgegevens worden verstrekt aan accommodatiehouders, dienstverleners en derden voor het versturen van de reserveringsbevestiging. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens gebruikt worden voor het versturen van informatieve e-mails en elektronische nieuwsbrieven m.b.t. het aanbod en de dienstverlening van WaarGaanWeTrouwen. De klant kan te allen tijde haar persoonsgegevens laten wijzigen of verwijderen uit het bestand. Meer weten over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens? Lees dan ons privacy statement.


9. Overige bepalingen

9.1
Op al onze diensten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2
De in deze algemene voorwaarden gemelde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden eveneens voor personeel van WaarGaanWeTrouwen.nl en/of door WaarGaanWeTrouwen.nl ingeschakelde derden.
9.3
De dienstverlener verbindt zich om de gegevens van de klant te behandelen met in achtneming van de daarop van toepassing zijnde regels, gericht op de bescherming van privacy. Het cookie-beleid en privacy-statement is van toepassing.
9.4
De overeenkomst tussen WaarGaanWeTrouwen.nl en dienstverlener kan met onmiddellijke ingang en zonder enige schadevergoeding worden opgezegd indien de (onderneming van de) andere partij surséance van betaling aanvraagt, failliet wordt verklaard, wordt gestaakt of geliquideerd.
9.5
Op deze voorwaarden, op ieder gebruik van de website van WaarGaanWeTrouwen.nl en op alle diensten van WaarGaanWeTrouwen.nl zijn haar algemene voorwaarden zoals deze vermeld staan op de website van toepassing. Op de samenwerkingsovereenkomst zijn geen andere algemene of bijzondere voorwaarden van toepassing, dan die naar welke hier is verwezen.